pony-yuki

ユウキ

性別
品種
中半血種
生年月日
2007年4月10日
情報
空山一の、やんちゃ坊主!